d
c

Polityka prywatności


Administratorem Twoich danych osobowych
pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną royalmed.com.pl (dalej „Serwis”) jest Royalmed sp. z o.o. z siedzibą Łomiankach (05-092), przy ul. Wiślanej 36, KRS 000035169, NIP: 5361869259, REGON: 141967833.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail iod@royalmed.com.pl lub listownie na adres naszej siedziby.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie, głównie za pośrednictwem formularzy, w celu:

 1. [cel przetwarzania danych wykorzystywanych na potrzeby Serwisu] przykłady: 1) w celu rejestracji w Serwisie i założenia konta oraz świadczenia usług (wykonywania umowy), 2) w celu wyświetlania treści Serwisu oraz prowadzenia komunikacji (wykonywanie umowy) ->do dostosowania w kontekście strony internetowej
 2. w celu przesyłania Ci marketingowych informacji na temat usług medycznych w Centrum Medycznym Royalmed lub partnerów naszej placówki uczestniczących w świadczeniu usług w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Stosujemy politykę zrównoważonego marketingu w oparciu o analizę uzasadnionego interesu.
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
 5. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie możemy świadczyć ci Usług.

Jak długo planujemy przechowywać Twoje dane

Twoje dane osobowe przetwarzane w roku kalendarzowym dla potrzeb świadczenia przez nas usług planujemy przechowywać nie dużej niż przez 6 lat od końca takiego roku kalendarzowego (5 lat na przedawnienie plus 1 rok na zapas na wszelki wypadek taki jak niedoręczona korespondencja).

Twoje dane przetwarzane w celu przesyłania Ci marketingowych informacji handlowych będziemy przechowywać aż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Twoje Prawa

Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych.

Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać do takich kategorii odbiorców jak: nasi podwykonawcy (np. firma IT, księgowi, agencja marketingowa) oraz naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy świadcząc lub łącząc usługi z obszaru ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL oraz system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.

 

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych w Royalmed sp z o.o. z siedzibą w Łomiankach  (art. 13 Rodo)

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Royalmed sp. z o.o. z siedzibą Łomiankach (05-092), przy ul. Wiślanej 36, KRS 000035169, NIP: 5361869259, REGON: 141967833.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@royalmed.com.pl lub listownie na adres Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych:

Cel

Podstawa prawna

w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz w celu postawienia diagnozy i innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o Rzeczniku Praw Pacjenta;

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w  szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i ustawą z dnia 28 kwietnia  2011 r. o Rzeczniku Praw Pacjenta;

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail
w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta;

   art. 6 ust. 1 lit. b RODO

   art. 6 ust. 1 lit. f RODO

za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenieROYALMED sp. z o.o. oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących lub narażających na straty;

   art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczeń z płatnikiem, rozliczeń podatkowych, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości przed wizytą

   art. 6 ust. 1 lit. c RODO

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią,
w tym w szczególności badanie satysfakcji pacjentów, prowadzenie badań i analiz statystycznych (dostosowanie oferty i doskonalenie standardów świadczonych usług), ochrona obiektu i mienia, poprawa bezpieczeństwa na terenie placówki medycznej prowadzonej przez Administratora, umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Administratorowi lub jego podwykonawcom albo narażających ich na straty (monitoring wizyjny pomieszczeń oraz otoczenia), a także ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń
w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora lub jego podwykonawców

   art. 6 ust. 1 lit. f RODO

marketing usług świadczonych przez Administratora lub jego partnerów handlowych na podstawie Twojej zgody

   art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 • inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w celu kontynuacji leczenia (zapewnienie ciągłości świadczeń zdrowotnych) lub rozliczenia finansowego udzielonego świadczenia;
 • audytorom, kontrolerom i podmiotom upoważnionym z mocy prawa do dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej w obszarze ochrony zdrowia (Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta etc.);
 • podmioty, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z ROYALMED sp. z o.o. w celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego;
 • dostawcom usług zaopatrujących ROYALMED sp. z o.o. w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz prawne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie (dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentacji medycznej, usługi prawne, etc.);
 • osoby upoważnione przez pacjenta w ramach realizacji swoich uprawnień;
 • podmioty upoważnione na podstawie, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
 • organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • inne podmioty i organy upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem [zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318) oraz par. 12 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1002)]:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat;
 • dokumentacji medycznej związanej ze świadczeniem usług z zakresu medycyny pracy w przypadku pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych, która będzie przechowywana przez okres 40 lat.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane pozyskane na podstawie Twojej zgody na komunikację w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Dane pozyskane przy pomocy monitoringu wizyjnego będą przetwarzane maksymalnie 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W zakresie swoich danych osobowych masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
 • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 • usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO) – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy zobowiązani jesteśmy do prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w sposób określony przepisami prawa (m.in. do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych). W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Każdą z wyrażonych przez zgód możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych skontaktuj się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prezes ROYALMED sp. z o.o. 25.05.2018 r.